Algemene voorwaarden​ Contact

ALGEMENE VOORWAARDEN

De website in zijn Nederlandstalige en Franstalige versie (hierna de « website ») toegankelijk via het URL adres www.ballonnetjevaren.be, www.rtvballon.be, www.nostalgieballon.be, www.ballonnostalgie.be, www.ballonremax.be, www.remaxballon.be en www.on-board.be, wordt beheerd en uitgegeven door Yves Lannoy ballooning, geregistreerd in de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer BE 0677.380.494, met fysieke vestiging te 2450 Meerhout, Yves Lannoy Ballooning (hierna « YLB »).

YLB verkoopt ballonvaart-cadeaubonnen (CB hierna genoemd) en ballonvluchten.

Een CB geeft recht op het maken van een ballonvaart, in groep of privé volgens aangegeven op de cadeaubon. Een CB wordt niet terugbetaald door YLB.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

De aankoop van een cadeaubon, waardebon.

1.1 Klanten kunnen via internet, email, telefonisch of persoonlijk contact bij YLB een CB bestellen.

1.2 YLB bevestigt de aankoop door toezending aan de klant op het door hem opgegeven adres van:

– een CB met een uniek volgnummer,

– bijkomende informatie over de werking

1.3 Bij de bestelling kan direct een ballonvaart op vliegdatum worden gereserveerd (zie art. 2).

1.4 De CB is niet op naam en zijn overdraagbaar aan andere personen.

1.5 Een CB zal nooit contant terugbetaald worden door YLB.

Reserveren van een ballonvaart

2.1 Met een CB kan de klant bij YLB een ballonvaart reserveren. De klant dient bij reservatie zelf aan te geven of de CB recht geeft op een privé of groepsballonvaart. Dit staat duidelijk op de CB vermeld. Klanten die geen CB hebben, ontvangen een factuur voor hun ballonvaart, te betalen voor de ballonvaart of vervaldatum.

2.2 De klant kan na telefonisch contact op werkdagen tussen 10u en 17u een ballonvaart/vliegdatum reserveren bij YLB. Klanten die een privé ballonvaart willen reserveren kunnen dit sowieso niet via de online planning en dienen telefonisch of per e-mail YLB te contacteren.

2.3 YLB bevestigt de reservering van een vliegdatum enkel telefonisch aan de klant.

2.4 Een gereserveerde datum/vlucht kan tot 7 dagen voor de vlucht in overleg kosteloos worden verplaatst.

2.5 Voor het wijzigen van gereserveerde data binnen de 7 dagen voor de afspraak kan de datum/vlucht alsnog worden verzet tegen een vergoeding, door de klant te betalen, van € 15,- per passagier. De klant ontvangt hiervoor een betalingsuitnodiging. Enkel als aan die voorwaarde wordt voldaan kan met de CB binnen 2 jaar na de laatst geplande datum een nieuwe reservering worden gemaakt. CBs zijn nooit omruilbaar tegen geld.

2.6 Wanneer de datum/vlucht door de klant wordt geannuleerd binnen de 24u is het niet meer mogelijk om met de betreffende CB of reeds betaalde bedrag een ballonvaart te maken. De CB of respectievelijke bedrag is wel overdraagbaar, dus in dat geval kan de klant de CB wel doorgeven aan een andere persoon die zijn/haar plaats(en) dan inneemt op de gereserveerde ballonvaart.

2.7 De CB kan pas gebruikt worden om een vliegdatum af te spreken indien deze integraal is betaald.

2.8 YLB laat de ballonvaart niet doorgaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van YLB en indien u reeds op de startplaats bent door de ballonpiloot. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling plaats. De klant reserveert vervolgens een nieuwe datum voor een ballonvaart. Deze situatie kan zich meermaals voordoen.

2.9 De CB vervalt 2.5 jaar na uitgifte of ten laatste op de vermelde vervaldatum op de CB. Na verloop van 2,5 jaar of verstrijken van de datum kan met de CB geen reservering of ballonvaart meer worden gemaakt. Een vervallen CB geeft geen recht op eender welke vergoeding en kan niet langer worden verlengd.

Een CB die bijna gaat vervallen kan éénmalig voor één jaar verlengd worden, de klant betaald hiervoor een vergoeding van 25€ per persoon. Een CB kan op geen enkele manier verlengd worden.

2.10 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de groepsballonvaart gemaakt vanop één van de startplaatsen van YLB. Voor de groepsballonvaart geeft de klant bij reservatie aan welke regio hij verkiest of de opgegeven regio op de CB (deze regio’s kunnen elkaar overlappen op één ballonvaart).

De uitvoering van de ballonvaart

3.1 YLB zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en met inachtname van toepasselijke wet- en regelgeving uitvoeren.

3.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het gebeuren dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden.

3.3 YLB kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder. Zie art. 2.7.

3.4 Het recht om met een CB een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:

Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op de afgesproken locatie en tijd.

Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldige CB kan overhandigen.

Als volgens de administratie van YLB geen betaling van de CB is ontvangen en de klant op dat moment geen overtuigend bewijs van betaling kan overhandigen.

Indien de klant zich aanbiedt in een toestand die een mogelijk gevaar oplevert voor hemzelf/haarzelf, de piloot, de teamleden of de medepassagiers (bvb dronkenschap, ongeschikte medische conditie, zwangerschap).

In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. De CB verliest hierdoor zijn geldigheid.

3.5 De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van YLB gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.

3.6 De aansprakelijkheid van YLB is opgenomen in het verzekeringsdossier dat in overeenstemming is met de strikte Europese regelgeving.

3.7 De aansprakelijkheid van YLB is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de operator wordt uitbetaald.

Betaling

4.1 Betaling van de factuur voor een CB is ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt.

4.2 Betalingen aan YLB dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum en in ieder geval minimaal 2 werkdagen voor de ballonvaart.

4.3 Als tijdige betaling uitblijft, is de klant vanaf de vervaldatum van de factuur een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij de eerste aanmaning wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als de operator de incasso van de vordering uit handen heeft gegeven is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 125,-.

4.4 Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

Klachten en geschillen

5.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij de operator schriftelijk een klacht indienen. Deze zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig beantwoorden.

5.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings) verplichtingen.

5.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen de 10 dagen na het voorval waarover wordt geklaagd.

Herroepingsrecht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbank in het arrondissement waar YLB gevestigd is, is bevoegd. HERROEPINGRECHT

In overeenstemming met artikelen VI.47 en volgende van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt u over een herroepingsrecht dat geen aanleiding geeft tot kosten in het kader van de terugzending en zonder nood aan opgave van reden. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren, te rekenen vanaf de dag wanneer uzelf of een derde, anders dan de door u aangeduide transporteur, fysiek bezit neemt van de CB.

U kunt dit recht eenvoudig uitoefenen door YLB schriftelijk op de hoogte te stellen, ons ondubbelzinnig van uw wens om van het recht gebruik te maken per brief of per mail op de hoogte te stellen via de hieronder beschreven gegevens:

Contactadres :
Yves Lannoy Ballooning
Ambachtsstraat 12 – 2450 Meerhout – België

info@ballonnetjevaren.be

YLB behoudt zich het recht voor het bedrag van de teruggezonden CB gedeeltelijk terug te betalen. De gemaakte kosten door YLB voor verzending en drukwerk worden in mindering gebracht van het terug te betalen bedrag. In geval van terugzending controleren wij evenzeer of de CB werd gebruikt. Indien dit het geval is, wordt een terugbetaling geweigerd.

Terugbetalingen zijn uiteraard nooit mogelijk op CB’s vanwege één van onze partners/sponsors.